hongweipeng 发布的文章

pytz 格式化北京时间多出6分钟问题


起步

在django框架中,用的是 pytz 库处理时区问题,所以我也尝试用这个库来处理。但发现了一个奇怪的问题:

import datetime
import pytz

dt = datetime.datetime(2019,6,20, 12, tzinfo=pytz.timezone('Asia/Shanghai'))
print(dt)  # 2019-06-20 12:00:00+08:06

为什么多出了 6 分钟来?